Huis /

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of niet zelfstandig zijn).

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen

SISSEL GmbH
spinefitter.com Shop
Daimlerstraße 9
67269 Grünstadt

Telephone: 0 63 22 / 98 943 0
Fax: 0 63 22 / 98 943 10
e-mail: info@sissel.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering, dat niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen (grote apparaten). Voor goederen die door hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggezonden, bedragen deze kosten 100 EUR.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.


Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het recht van herroeping is niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk aan de persoonlijke behoeften van de consument zijn aangepast
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel na de levering is verwijderd
voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de huidige waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft
voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd
voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

 

Modelformulier voor herroeping

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

Naar

SISSEL GmbH
spinefitter.com Shop
Daimlerstraße 9
67269 Grünstadt

Telephone: 0 63 22 / 98 943 0
Fax: 0 63 22 / 98 943 10
e-mail: info@sissel.com

Ik/wij* herroep(en) hierbij de door mij/ons* gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen*/het verlenen van de volgende dienst*:

 

Besteld op*/ ontvangen op*

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

Datum

*Verwijder indien niet van toepassing.