Huis /

Voorwaarden

 1. Algemeen

1.1.Onze verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend, ook voor toekomstige zaken met de klant.Erkenning van verschillende voorwaarden van onze zakenpartners kan alleen expliciet en schriftelijk worden gedaan.
1.2.Voor zover de voorwaarden en voorwaarden van onze buitenlandse leveranciers, die wij op verzoek indienen, verschillen van onze voorwaarden, zijn deze ook van toepassing op de klant.
1.3.Onze Algemene Voorwaarden (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op service, onderhoud en reparatie diensten, onverminderd de volgende voorschriften.

 1. Aanbiedingen, prijzen, betalingsvoorwaarden

2.1Alle aanbiedingen blijven open tot de bestelling is bevestigd.Alleen de schriftelijke inhoud van de orderbevestiging is geldig, en mondelinge verbintenissen die ervan afwijken bij verkooponderhandelingen zijn net zo irrelevant als eventuele kostenramingen die ervan afwijken.Voor zover er bewijs is dat onze claim in gevaar komt door het gebrek aan prestaties van onze cliënt, kunnen we onze prestaties ontkennen totdat de klant zijn verplichting om t e voldoen (bv. aanbetaling).Dit geldt ook als we op de hoogte waren van de punten van zorg bij de sluiting van het contract.
2.2.Foto's en beschrijvingen van de geleverde goederen in brochures, prijslijsten, catalogi enz. zijn niet bindend voor de uitvoering.Dit geldt ook voor variaties in kleur, oppervlakteglans en referentiemateriaal als gevolg van verschillende materiaalstoringen of technische redenen.Evenzo zijn materiële of anderszins onvermijdelijke toleranties mogelijk.Afwijkingen in het technisch ontwerp zijn voorbehouden.
2.3Tekeningen, plannen en tekeningen blijven onze eigendom en mogen niet worden overgenomen of ter beschikking gesteld van derden zonder toestemming.Als de opdracht niet wordt gegund, moeten ze op verzoek aan ons worden teruggegeven.
2.4Onze prijzen zijn gebaseerd op de geldige prijslijst en zijn uitgedrukt in EURO plus de toepasselijke omzetbelasting.Leveringen worden uitgevoerd voor de verschillende productgroepen onder de volgende voorwaarden:

Voor alle assortimenten met een gordel van maximaal 3 m voor leveringen aan Oostenrijk of3,60 m voor leveringen in Duitsland en een maximumgewicht van 31,5 kg, zijn de leveringsvoorwaarden van de huidige prijslijst van toepassing.

Levering met een grotere riem of meubilair, zoals therapeutische bedden, pilates apparatuur, trainingsuitrusting wordt over het algemeen ter plaatse uitgevoerd.Alle vrachtkosten zoals rollend materieel, oppervlaktevracht, leveringskosten, enz.wordt gedragen door de ontvanger zonder enige andere overeenkomst.We hebben de keuze van de meest voordelige vervoerswijze.
2.5.Verpakkingen die uit de verzending voortvloeien, zullen in principe alleen worden ingetrokken als de besteller de pakketten gratis aan ons retourneert.
2.6.De Koper heeft alleen recht op verrekeningsrechten als zijn tegenvorderingen door ons wettelijk zijn vastgesteld, onbetwist of erkend.Bovendien heeft de koper alleen het recht een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

 1. Vracht, verpakking, overdracht van gevaren

3.1.Het risico wordt overgedragen aan de klant door de overdracht aan de expediteur of vervoerder, maar uiterlijk door het verlaten van de fabriek of de levering.
3.2.Transport verzekering wordt alleen verstrekt op de richting en kosten van de klant.
3.3.De klant is verantwoordelijk voor het verzekeren en handhaven van de vorderingen die voortvloeien uit een transportschade.Daartoe worden vervangende claims tegen de vervoerder overgedragen aan de koper die deze opdracht aanvaardt.
3.4.Paragraaf 3.1.tot 3.3.zijn slechts geldig indien het geen aankoop van verbruiksgoederen in de zin van punt 474(f) BGB betreft.
3.5.De faciliteiten (bv. therapeutische bedden, pilateapparatuur, trainingsuitrusting) worden vrij aan boord bediend.Om de uitrusting uit te laden en in de oefenruimten te brengen, moet de koper op zijn kosten voldoende bijstand verlenen.
3.6.Wij hebben het recht om de levering ook gedeeltelijk uit te voeren en factureren.De Koper mag geen gedeeltelijke leveringen weigeren.Moeilijkheden en vertragingen bij de levering als gevolg van de kring van de koper en de daaruit voortvloeiende extra kosten komen ten laste van de koper, ook al is anders overeengekomen dat de levering zonder vracht wordt geleverd.
3.7De geleverde apparatuur of onderdelen moeten, tenzij anders overeengekomen, bij een afzonderlijke berekening van de materiaalkosten worden gemonteerd, in opdracht en gemonteerd.Voor de overeengekomen datum van levering en montage moeten de door de bouwplaats te leveren inputs zo ver worden gebracht dat de montage zonder onderbreking en zonder belemmering kan worden uitgevoerd.Om bouwredenen wordt in principe extra werk noodzakelijk ten koste van:
van de besteller.Indien de montage door zijn schuld onmogelijk, moeilijk of vertraagd wordt, draagt de klant de bijkomende kosten en de daaruit voortvloeiende schade.De kabels aan de zijkant van het gebouw moeten aan deze tekeningen voldoen.Wij kunnen geen constructieve veranderingen in bestaande energie- en waterinstallaties overnemen.

 1. Termijnen voor levering, leveringsdata en onmogelijkheid

4.1De leveringstermijnen en leveringsdata zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.De leveringstermijnen beginnen met de datum van de geretourneerde en ondertekende orderbevestiging.De uitdrukkelijk gegarandeerde termijnen en data hebben uitsluitend betrekking op de datum van verzending.Ze zullen worden nageleefd als we klaar zijn om te verzenden.Voorwaarden voor verkoop en levering van novacare® GMBH.
4.2.De koper is verplicht de in het kader van een raamovereenkomst aangekochte hoeveelheden gedurende de periode van voltooiing zo gelijkmatig mogelijk terug te roepen, rekening houdend met een overeenkomstige leveringsperiode van vier tot zes weken.
4.3In geval van overmacht of andere onvoorziene, uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden, zoals storing, staking, vergrendeling, administratieve interventie, moeilijkheden bij de energievoorziening, enz., zelfs indien deze zich voordoen bij leveranciers, wordt de duur verlengd,als we worden verhinderd om onze verplichting op tijd te vervullen, de levertijd voor de duur van de handicap.Als de bovengenoemde omstandigheden levering of dienst onmogelijk of onredelijk maken, zijn wij vrij van de verplichting om te leveren, kan de klant geen aanspraak op schadevergoeding daaruit afleiden.
4.4.Naleving van onze leveringsverplichting veronderstelt de tijdige en correcte nakoming van de verplichtingen van de klant, met name de overeengekomen betalingsvoorwaarden en de niet-overschrijding van de aan hem toegekende leveringskredietlimiet.
4.5.Wij zijn aansprakelijk voor elke vertraging in de uitvoering in geval van opzet of grove nalatigheid door ons, onze vertegenwoordigers of agenten overeenkomstig de wettelijke bepalingen.In andere gevallen van vertraging van de uitvoering, onze aansprakelijkheid voor schade naast prestaties is beperkt tot 50% van de waarde van levering en voor schade in plaats van prestaties is beperkt tot 100% van de waarde van de levering.Verdere claims van de klant zijn uitgesloten, zelfs na het verstrijken van een termijn die voor ons is vastgesteld.Deze beperking is niet van toepassing op de aansprakelijkheid voor schade aan leven, lichaam of gezondheid.Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper houdt geen verband met bovenstaande regels.
4.6.De Koper is verplicht de levering en assemblage te accepteren op de overeengekomen plaats van aanvaarding en datum.Als de klant te laat is met het accepteren van de bestelling of als hij een andere verplichting om deel te nemen schendt, hebben we het recht om alle schade die we kunnen oplopen, inclusief eventuele extra kosten.In dat geval wordt het risico van accidenteel verlies of accidentele verslechtering van de goederen ook doorgegeven aan de koper op het moment dat de koper deze niet aanvaardt.
4.7Voor zover levering onmogelijk is, heeft de klant recht op schadevergoeding overeenkomstig de wettelijke bepalingen.Zijn recht op compensatie is echter beperkt tot 50% van de waarde van het gedeelte van de voorziening dat niet kan worden gebruikt vanwege de onmogelijkheid, naast of in plaats van de dienst en de verspillende uitgaven.Verdere claims van de klant als gevolg van de onmogelijkheid van levering zijn uitgesloten.Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet, grove nalatigheid of schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid.Het recht van de klant om zich terug te trekken uit het contract blijft onverlet.Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper houdt geen verband met bovenstaande regels.

 1. Reservering

5.1We behouden het eigendom van het item tot we alle betalingen ontvangen van de zakelijke relatie met de klant.In geval van onregelmatig gedrag van de besteller, vooral in geval van late betaling, hebben we het recht om de koopwaar in te trekken.Bij het intrekken van de koopwaar door ons is er geen terugtrekking uit het contract tenzij we dit uitdrukkelijk schriftelijk hebben aangegeven. Bij de confiscatie van de goederen door ons is er altijd een intrekking van het contract.We hebben het recht om ze te gebruiken na het terugnemen van de koopwaar.De winst of het verlies wordt berekend op basis van de verplichtingen van de koper, verminderd met redelijke terugvorderingskosten.
5.2.De koper is verplicht de goederen met zorg te behandelen en een adequate verzekering tegen schade te bieden.Vorderingen tegen de verzekering zullen al aan ons worden overgedragen door de klant.
5.3.In het geval van toezeggingen of andere interventies van derden, moet de bestelpartij ons onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen, zodat we een klacht kunnen indienen.Kan ZPO verhogen.Voor zover de derde niet in staat is om ons de juridische en buitengerechtelijke kosten van een beroep te verschaffen.De Koper is aansprakelijk voor de mislukking die we hebben ondervonden.
5.4.De koper heeft het recht het voorwerp in het kader van normale bedrijfsuitoefening opnieuw te verkopen;Hij geeft ons echter al alle claims over het eindfactuurbedrag (inclusief BTW) dat voortvloeit uit de wederverkoop tegen zijn klanten of derden, ongeacht of de goederen zonder of na verwerking werden doorverkocht.De klant blijft gerechtigd deze vordering zelfs na de opdracht te innen;Onze macht om de claim zelf te innen blijft onaangetast.Wij verbinden ons er echter toe de vordering niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen inkomsten nakomt, niet in gebreke is en er met name geen verzoek is om de opening van een faillissements- of afwikkelingsprocedure of om opschorting van de betaling.Als de verplichting om niet terug te vorderen wordt opgeheven, kunnen we eisen dat de koper ons op de hoogte stelt van de toegewezen vorderingen en hun debiteuren, om alle informatie te verstrekken die nodig is voor de invordering, om de relevante documenten over te dragen en om de debiteuren van de opdracht in kennis te stellen.
5.5.De verwerking of transformatie van de koopwaar door de koper wordt altijd uitgevoerd voor ons.Als de goederen worden verwerkt met andere objecten die niet van ons zijn, krijgen we gezamenlijk eigendom van de nieuwe goederen in verhouding tot de waarde van de goederen aan de andere verwerkte goederen op het moment van verwerking.Bovendien geldt hetzelfde voor de goederen die zijn verwerkt als voor de geleverde goederen die onder voorbehoud zijn geleverd.
5.6.Als de goederen onafscheidelijk worden gemengd met andere niet-behorende voorwerpen, krijgen we de mede-eigendom van het nieuwe item in verhouding tot de waarde van de goederen aan de andere gemengde items op het moment van het mengen.Als de menging zodanig wordt uitgevoerd dat de zaak van de koper als het belangrijkste wordt beschouwd, wordt men overeengekomen dat de koper naar ons zal overgaan in proportionele medeeigendom.De Klant houdt de daaruit voortvloeiende eigendom of medeeigendom voor ons.
5.7Om onze claim veilig te stellen, zal de klant afzien van alle claims die hem verschuldigd zijn tegen derden, inclusief bijkomende rechten.
5.8.Wij verbinden ons ertoe de aan ons verschuldigde effecten vrij te geven op verzoek van de koper voor zover de waarde van onze effecten groter is dan de claims die met meer dan twintig%;Wij zijn verantwoordelijk voor het selecteren van de effecten die worden vrijgegeven.

 1. Garantie

6.1De garantie wordt beheerst door de wettelijke bepalingen.
6.2.Elke garantie blijft uitgesloten als de door ons geleverde goederen zijn verwerkt, verwerkt of gewijzigd zonder onze toestemming of als onze gebruiksaanwijzing niet is gevolgd.In het geval van beschadigde zegels gaan wij ervan uit dat een dergelijke onjuiste behandeling heeft plaatsgevonden.
6.3Voor medische hulpmiddelen in de zin van EU-richtlijn 93/42/EEG, waarvan de toepassing (in voorkomend geval, MPOperating V) onderworpen is aan regelmatig onderhoud of behandeling, kan alleen garantie worden gegeven indien regelmatig onderhoudsintervallen worden nageleefd.
6.4.Wij geven zelf geen garanties aan de klant.
6.5.Wanneer garanties worden gegeven in brochures, catalogi of andere reclamematerialen, is dit slechts een aanwijzing dat de betrokken fabrikant een dergelijke garantie overeenkomstig zijn voorwaarden biedt.Het is aan de klant om zich onafhankelijk van de overeenkomstige voorwaarden van de garantie van de respectievelijke fabrikant op de hoogte te stellen.6.6.Paragraaf 6.2.en 6.3.is alleen van toepassing voor zover het geen aankoop van de consument in de zin van artikel 474 van de BGB is.

 1. Aansprakelijkheid, beperking

7.1Wij zijn aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid door ons, onze vertegenwoordigers of agenten overeenkomstig de wettelijke bepalingen.Bovendien zijn wij alleen aansprakelijk op grond van de productaansprakelijkheidswet, wegens de schending van het leven, het lichaam of de gezondheid, wegens de overtreding van essentiële contractuele verplichtingen of voor zover wij het gebrek frauduleus hebben verborgen of een garantie voor de aard van de goederen hebben aangenomen.
7.2.De vordering tot schadevergoeding wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de typische voorzienbare schade.De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het aankoopobject aan de juridische goederen van de koper (bv. schade aan andere goederen) is volledig uitgesloten.Dit (de alinea's 7.2, 1 en 2) is niet van toepassing voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid, of wanneer er bewijs is van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid, of wanneer we het defect frauduleus hebben verborgen, of wanneer we een garantie van de aard van het voorwerp hebben overgenomen.
7.3.De bepalingen van de alinea's 7.1 en 7.2 zijn van toepassing op schadevergoedingen, naast het voordeel en de vergoeding voor schade in plaats van het voordeel, ongeacht de rechtsgrond, met name voor gebreken, schending van verplichtingen die voortvloeien uit de schuldrelatie of de onrechtmatige daad.Zij gelden ook voor het recht op schadevergoeding tevergeefs.7.4.De aansprakelijkheid voor vertraging wordt beheerst door punt 4.5 van deze voorwaarden, de aansprakelijkheid voor onmogelijkheid valt onder punt 4.7.
7.5.Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper houdt geen verband met bovenstaande regels.
7.6.Voor zover de wet het toelaat, vervallen alle claims tegen ons een jaar nadat de claim tegen ons is ontstaan.
7.7.Voor zover de koper een consument is in de zin van afdeling 13(BGB), is de aansprakelijkheid van punt 7(1) van toepassing.schending van contractuele verplichtingen.Bovendien zijn de alinea's 1 en 2 van punt 7.2 van toepassing.geen gestandaardiseerde beperkingen.

 1. Vroege looptijd en herroepingsrecht

8.1Als we na aanvaarding van de order op de hoogte worden gebracht van feiten die aanleiding geven tot redelijke twijfel over het vermogen van de klant om te betalen, hebben we het recht om volledige betaling of passende zekerheid te eisen voor levering.na een mislukte termijn uit het contract stappen.Het bewijs van de materiële verslechtering van de activa wordt beschouwd als slechte informatie, die naar het oordeel van een normale handelaar aan een bank wordt verstrekt, informatie, een bedrijf in zakelijke betrekkingen met de klant of soortgelijke informatie.
8.2.Indien de levering reeds is verricht, zullen de betrokken factuurbedragen onmiddellijk voor betaling worden betaald, met inachtneming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden, eventueel na teruggave van de ontvangstbewijzen.

 1. Plaats van uitvoering, jurisdictie, toepasselijk recht

9.1.De plaats van levering is de fabrikant ofons afleverdepot.De plaats van executie voor de betaling is ons hoofdkwartier.Dit (punt 9.1) is niet van toepassing op consumenten 9.2.De plaats van jurisdictie met betrekking tot handelaren, rechtspersonen die onder het openbaar recht vallen of bijzondere goederen die onder het openbare recht vallen, is onze plaats van vestiging.

 1. Alternatieve geschillenbeslechting naar soort.14-Abs, alsjeblieft.1 ODR-VO en 36-VSBG:

De Europese Commissie biedt een online geschillenbeslechtingplatform (OS) dat u kunt gebruikenhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ Zoek.Consumenten kunnen contact opnemen met [naam, adres, website van het bemiddelingsorgaan] om hun geschillen op te lossen.Wij zijn verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor dit orgaan.Wij zullen deelnemen aan een dergelijke procedure, die de verantwoordelijkheid is van het algemeen bemiddelingsorgaan van het Centrum voor bemiddeling, Straatsburg Street 8, 7777694 Kehl am Rijn,https://www.verbraucher-schlichter.de/start.

Stand 04/2017

Aanvullende Algemene Voorwaarden voor de aankoop van tarieven door EasyCredit

 1. Toepassingsgebied en algemene gebruiksvoorwaarden

De volgende aanvullende algemene voorwaarden (hierna "de algemene voorwaarden" genoemd) zijn van toepassing tussen u en de handelaar voor alle contracten die met de handelaar zijn gesloten door middel van EasyCredit (hierna te noemen de aanbetaling).Aanvullende voorwaarden prevaleren boven andere algemene voorwaarden van de handelaar in geval van een conflict.Het is alleen mogelijk om een afbetaling te kopen voor klanten, consumenten.13BGB en de 18.het jaar voltooid.

 1. Tarief

Voor uw aankoop, met de steun van TeamBank AG Nurmerg, Beuthener Strasse 25, 90471 Neurenberg (hierna "TeamBank AG" genoemd), zal de dealer u de aankoop van de lening aanbieden als een verdere betalingsmogelijkheid.De dealer behoudt zich het recht voor om uw kredietwaardigheid te controleren.Voor meer details kunt u verwijzen naar het privacybeleid van de tarieven in de bestelregel.Mocht het niet mogelijk zijn om de coupon-aankoop te gebruiken als gevolg van onvoldoende krediet of om de verkooplimiet van de dealer te bereiken, behoudt de handelaar zich het recht voor om u een alternatieve facturatieoptie aan te bieden.Het contract voor een lening aankoop komt tussen u en de dealer.Door het kopen van de termijnen kiest u ervoor om de aankoopprijs in maandelijkse termijnen te betalen.Maandelijkse termijnen worden over een bepaalde periode betaald, waarbij de definitieve rente in voorkomend geval afwijkt van de vorige tranches.Eigendom van de goederen blijft voorbehouden tot volledige betaling.De vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van de aanbetaling worden overgedragen van de dealer naar TeamBank AG in het kader van een lopende factoring contract.Betalingen met schuldloze gevolgen kunnen alleen worden gedaan aan TeamBank AG.

 1. Betaling door SEPA

Op grond van het SEPA-incasso-mandaat dat met de coupon is afgegeven, machtigt u TeamBank AG om de betalingen die door de coupon van uw lopende rekening moeten worden betaald, terug te trekken die zijn gespecificeerd in het bestelproces bij de kredietinstelling die daar is aangegeven door een SEPA-automatische debitering.TeamBank AG zal u uiterlijk één kalenderdag voor de afwikkeling van de SEPA-incasso via e-mail in kennis stellen van de ontvangst.De opneming vindt plaats op de vroegste datum die in de vooraankondiging is vermeld.Een latere, tijdige binnenkomst kan plaatsvinden.Indien een verlaging van de aankoopprijs plaatsvindt tussen de voorafgaande kennisgeving en de vervaldag (bv. door kredieten), kan het geboekte bedrag verschillen van het bedrag dat in de voorafgaande kennisgeving is vermeld.U moet ervoor zorgen dat uw lopende rekening op het moment van rijpheid adequaat wordt gedekt.Indien er onvoldoende dekking van de lopende rekening is, is uw kredietinstelling niet verplicht om de debetnota terug te betalen. Indien, wegens een ongerechtvaardigde oppositie van de rekeninghouder of wegens de annulering van de lopende rekening, een debetnota wordt uitgegeven zonder de noodzakelijke dekking van de lopende rekening,u zal ook worden vertraagd zonder een aparte herinnering, tenzij de invorderingsopdracht resulteert uit een omstandigheid die u niet hoeft te vertegenwoordigen.De vergoedingen die in het geval van een terugbetaling van uw kredietinstelling van TeamBank AG worden overgemaakt aan u en worden door u betaald.In geval van vertraging heeft TeamBank AG het recht om voor elke herinnering een passende herinneringskosten of rentevoet te berekenen van vijf procentpunten boven het respectieve basistarief van de Europese Centrale Bank.Gezien de hoge kosten die verbonden zijn met een retourorder, vragen wij u niet tegen de SEPALassschrift in te gaan in geval van intrekking van het koopcontract, een teruggave of een klacht.In dat geval geschiedt, in overleg met de handelaar, terugbetaling van de betaling door terugbetaling van het overeenkomstige bedrag of door krediet.