Huis /

Voorwaarden

 1. Algemeen

  1.1 Onze verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing, ook op toekomstige transacties met de klant. Een erkenning van afwijkende algemene voorwaarden van onze zakenpartners kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk geschieden.
  1.2 Voor zover de door ons op verzoek overgelegde handelsvoorwaarden van onze buitenlandse leveranciers afwijken van onze Algemene Handelsvoorwaarden, gelden deze ook voor de besteller.
  1.3 Onze algemene servicevoorwaarden zijn van toepassing op service-, onderhouds- en reparatiediensten, onverminderd de volgende bepalingen.

  Aanbiedingen, prijzen, betalingsvoorwaarden

  2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend totdat de order is bevestigd. Alleen de schriftelijke inhoud van de orderbevestiging is van toepassing; hiervan afwijkende mondelinge toezeggingen tijdens verkooponderhandelingen zijn niet relevant, evenmin als afwijkende kostenramingen. Indien er aanwijzingen zijn dat onze vordering in gevaar wordt gebracht door het gebrek aan vermogen van onze klant om te betalen, kunnen wij onze prestatie weigeren totdat de klant zijn prestatieverplichting is nagekomen (bv. vooruitbetaling). Dit geldt ook indien wij reeds bij het sluiten van de overeenkomst op de hoogte waren van de aanwijzingen die aanleiding gaven tot de bezorgdheid.
  2.2 Afbeeldingen en beschrijvingen van de geleverde goederen in brochures, prijscouranten, catalogi e.d. zijn niet bindend voor de uitvoering. Dit geldt ook voor afwijkingen in kleur, oppervlakteglans en bekledingsmateriaal die te wijten zijn aan verschillende falen van het materiaal of om technische redenen. Ook materiaalgerelateerde of anderszins onvermijdelijke toleranties zijn mogelijk. Afwijkingen in het technisch ontwerp voorbehouden.
  2.3 Ontwerpen, plannen en tekeningen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze toestemming worden vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld. Als de bestelling niet wordt geplaatst, moeten ze op verzoek aan ons worden teruggezonden.
  2.4 Onze prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende prijslijst en worden vermeld in EURO, vermeerderd met de thans geldende omzetbelasting. De leveringen voor de verschillende assortimentsgroepen geschieden telkens tegen de volgende voorwaarden:

  Voor alle assortimentsartikelen met een omtrek tot 3 m bij leveringen naar Oostenrijk of 3,60 m bij leveringen binnen Duitsland en een maximumgewicht van 31,5 kg gelden de in de desbetreffende actuele prijslijst vermelde leveringsvoorwaarden.

  Leveringen met grotere bandafmetingen of van meubilair, bv. therapiebanken, Pilates-toestellen, trainingstoestellen zijn altijd af fabriek. Alle vrachtkosten, zoals vrachttarieven, gebiedsvracht, bezorgkosten enz. zijn voor rekening van de ontvanger, tenzij anders is overeengekomen. De keuze van de gunstigste wijze van verzending is aan ons.
  2.5 Door verzending ontstane emballage wordt slechts teruggenomen indien de klant de emballage franco aan ons retourneert.
  2.6 De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend. Bovendien kan de klant slechts een retentierecht uitoefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.

  Vracht, verpakking, risico-overdracht

  3.1 Het risico gaat over op de klant bij de overdracht van de goederen aan de expediteur of de vervoerder, maar uiterlijk bij het verlaten van de fabriek of het distributiemagazijn.
  3.2 Een transportverzekering wordt uitsluitend in opdracht en voor rekening van de klant afgesloten.
  3.3 De klant is verantwoordelijk voor het veiligstellen en innen van vorderingen die voortvloeien uit transportschade. Daartoe worden de vorderingen tot schadevergoeding tegen de vervoerder overgedragen aan de klant, die deze overdracht aanvaardt.
  3.4 De paragrafen 3.1. tot 3.3. zijn slechts van toepassing voor zover het niet gaat om een aankoop van consumptiegoederen in de zin van §§ 474 ff BGB.
  3.5 Meubilair (b.v. therapiebanken, Pilates-toestellen, trainingsapparatuur) wordt gratis aan boord geleverd. De klant moet op eigen kosten voldoende helpers ter beschikking stellen om het meubilair uit te laden en naar de praktijklokalen te brengen.
  3.6 Wij zijn ook gerechtigd de levering in gedeelten uit te voeren en te factureren. De klant mag deelleveringen niet weigeren. Moeilijkheden en vertragingen bij de levering die het gevolg zijn van de invloedssfeer van de koper en de daaruit voortvloeiende extra kosten komen ten laste van de koper, zelfs indien franco levering anders was overeengekomen.
  3.7 Tenzij anders is overeengekomen, geschieden installatie, inbedrijfstelling en montage van geleverde apparaten of onderdelen tegen afzonderlijke facturering naar tijd en materiaal. Op de overeengekomen leverings- en montagedatum moeten de ter plaatse uit te voeren voorbereidende werkzaamheden zover gevorderd zijn dat de montage ongehinderd en zonder onderbreking kan worden uitgevoerd. Bijkomende werken die nodig zijn voor de bouw moeten steeds worden uitgevoerd door
  de koper. Indien de installatie door de schuld van de klant onmogelijk wordt gemaakt, wordt bemoeilijkt of vertraagd, draagt de klant de extra kosten en schade die voor ons daaruit voortvloeien. De ter plaatse gelegde leidingen moeten overeenkomen met de beschikbare aansluittekeningen. Wij kunnen geen structurele wijzigingen van bestaande elektriciteits- en waterinstallaties aanvaarden.

  Leveringstermijnen, leveringstermijnen en onmogelijkheid van levering

  4.1 Leveringstermijnen en leveringstijdstippen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijnen gaan in op de datum van de teruggezonden en ondertekende orderbevestiging. Uitdrukkelijk gegarandeerde termijnen en data hebben uitsluitend betrekking op het tijdstip van verzending. Aan deze voorwaarden wordt geacht te zijn voldaan wanneer wij kennis hebben gegeven van de gereedheid voor verzending. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van SISSEL® GmbH.
  4.2 De besteller is verplicht de op basis van een raamovereenkomst ingekochte hoeveelheden zo gelijkmatig mogelijk over de looptijd van de overeenkomst af te roepen, rekening houdend met een overeenkomstige leveringstermijn van 4-6 weken.
  4.3 In geval van overmacht of andere onvoorzienbare, buitengewone omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn - bijv. bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, officiële interventies, moeilijkheden bij de energievoorziening, enz., zelfs indien deze zich voordoen bij toeleveranciers - wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de belemmering, indien wij verhinderd worden tijdig aan onze verplichting te voldoen. Indien levering of uitvoering onmogelijk of onredelijk wordt ten gevolge van voornoemde omstandigheden, zijn wij ontslagen van onze leveringsverplichting, doch de klant kan hieraan geen aanspraken op schadevergoeding ontlenen.
  4.4 Het nakomen van onze leveringsverplichting is afhankelijk van de tijdige en behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de klant, in het bijzonder van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en van het feit dat de klant de hem toegekende kredietlimiet voor levering niet overschrijdt.
  4.5 Wij zijn aansprakelijk voor vertragingen in de uitvoering in geval van opzet of grove nalatigheid door ons, onze vertegenwoordigers of plaatsvervangers in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. In andere gevallen van vertraging in de uitvoering is onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding naast de uitvoering beperkt tot 50% van de waarde van de levering en voor schadevergoeding in plaats van de uitvoering tot 100% van de waarde van de levering. Verdere aanspraken van de koper zijn uitgesloten - ook na het verstrijken van een eventueel door ons gestelde termijn tot nakoming. De bovenstaande beperking is niet van toepassing in geval van aansprakelijkheid voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper is niet verbonden met de bovengenoemde bepalingen.
  4.6 De klant is verplicht de levering en montage op de overeengekomen plaats en datum van aanvaarding in ontvangst te nemen. Indien de klant met de aanvaarding in gebreke blijft of andere medewerkingsplichten schendt, hebben wij het recht vergoeding te eisen van de door ons geleden schade, met inbegrip van eventuele extra kosten. In dit geval gaat het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering van het verkochte goed eveneens op de klant over op het ogenblik waarop deze in gebreke blijft met de aanvaarding.
  4.7 Indien levering onmogelijk is, is de klant gerechtigd schadevergoeding te eisen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zijn vordering tot schadevergoeding naast of in plaats van de prestatie en tot vergoeding van vergeefse kosten is evenwel beperkt tot 50% van de waarde van dat deel van de levering dat wegens de onmogelijkheid niet kan worden gebruikt. Verdere aanspraken van de klant wegens de onmogelijkheid van levering zijn uitgesloten. Deze beperking is niet van toepassing in geval van aansprakelijkheid gebaseerd op opzet, grove nalatigheid of verwonding van leven, lichaam of gezondheid. Het recht van de klant om zich uit de overeenkomst terug te trekken, blijft onverlet. Bovenstaande bepalingen houden geen wijziging van de bewijslast in ten nadele van de klant.

  Eigendomsvoorbehoud

  5.1 Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor tot ontvangst van alle betalingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de klant. Indien de klant in strijd met het contract handelt, met name in geval van betalingsverzuim, hebben wij het recht het verkochte voorwerp terug te nemen. Onze terugname van het verkochte goed houdt geen terugtrekking uit de overeenkomst in, tenzij wij dit uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verklaard. De inbeslagneming van het voorwerp van de verkoop door ons geldt steeds als terugtrekking uit de overeenkomst. Na terugname van het voorwerp van verkoop, hebben wij het recht het te gelde te maken. De opbrengst van de realisatie wordt verrekend met de verplichtingen van de klant - verminderd met redelijke realisatiekosten.
  5.2 De klant is verplicht het verkochte voorwerp met zorg te behandelen en voldoende tegen beschadiging te verzekeren. De klant draagt hierbij alle vorderingen tegen de verzekeringsmaatschappij aan ons over.
  5.3 Bij inbeslagneming of andere ingrepen door derden dient de koper ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat wij gerechtelijke stappen kunnen ondernemen conform § 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO). Voor zover de derde niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtsvordering overeenkomstig § 771 ZPO te vergoeden, is de besteller aansprakelijk voor de door ons geleden schade.
  5.4 De klant is gerechtigd het verkochte voorwerp in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; hij draagt echter reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het eindbedrag van de factuur (inclusief BTW), die hem uit de doorverkoop jegens zijn afnemers of derden toekomen, aan ons over, onafhankelijk van het feit of het verkochte voorwerp zonder of na bewerking is doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht gerechtigd om deze vordering te innen; onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft onaangetast. Wij verbinden ons er evenwel toe de vordering niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten nakomt, niet met zijn betalingen in gebreke is en met name geen faillissements- of gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of zijn betalingen niet heeft gestaakt. Indien de verplichting tot niet-inning vervalt, kunnen wij eisen dat de klant ons op de hoogte brengt van de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars, alle voor de inning noodzakelijke informatie verstrekt, de desbetreffende documenten overhandigt en de schuldenaars van de overdracht in kennis stelt.
  5.5 De verwerking of omvorming van het voorwerp van de verkoop door de klant gebeurt steeds voor onze rekening. Indien het verkochte voorwerp wordt verwerkt met andere voorwerpen die ons niet toebehoren, verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe voorwerp in de verhouding van de waarde van het verkochte voorwerp tot de andere verwerkte voorwerpen op het ogenblik van de verwerking. Voor het overige geldt voor het door de verwerking ontstane voorwerp hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde verkoopvoorwerp.
  5.6 Indien het verkochte voorwerp onscheidbaar vermengd wordt met andere voorwerpen die ons niet toebehoren, verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe voorwerp in de verhouding van de waarde van het verkochte voorwerp tot de andere vermengde voorwerpen op het ogenblik van de vermenging. Indien de vermenging zodanig geschiedt dat de zaak van de klant als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt geacht te zijn overeengekomen dat de klant het mede-eigendom naar evenredigheid aan ons overdraagt. De koper behoudt het alleen- of mede-eigendom dat voor ons is ontstaan.
  5.7 Tot zekerheid van onze aanspraken draagt de klant alle aanspraken, inclusief nevenrechten, die hem jegens derden toekomen, aan ons over.
  5.8 Wij verplichten ons ertoe de ons toekomende zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven, voor zover de waarde van onze zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overschrijdt; de keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij ons.

  Garantie

  6.1 De garantie wordt geregeld door de wettelijke bepalingen.
  6.2 Iedere garantie is voorts uitgesloten indien door ons geleverde goederen zonder onze toestemming zijn be- of verwerkt of gewijzigd of indien onze gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd. In het geval van beschadigde zegels gaan wij ervan uit dat een dergelijke onjuiste behandeling heeft plaatsgevonden.
  6.3 Voor medische hulpmiddelen in de zin van de EU-richtlijn 93/42/EEG waarvan de toepassing (indien van toepassing MPBetreibV) onderhevig is aan regelmatig onderhoud of opwerking, kan alleen garantie worden gegeven indien regelmatige onderhoudsintervallen in acht worden genomen.
  6.4 Wij verlenen zelf geen enkele garantie aan de koper.
  6.5 Indien in brochures, catalogi of ander reclamemateriaal garanties worden vermeld, is dit uitsluitend een aanwijzing dat de desbetreffende fabrikant een dergelijke garantie biedt in overeenstemming met zijn voorwaarden. Het is de taak van de Koper zich zelfstandig op de hoogte te stellen van de relevante garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant. 6.6 De paragrafen 6.2 en 6.3 zijn slechts van toepassing voor zover het niet gaat om de aankoop van consumptiegoederen in de zin van § 474 BGB.

  Aansprakelijkheid, beperking

  7.1 Wij zijn aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid door ons, onze vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Voor het overige zijn wij volgens de wet op de productaansprakelijkheid alleen aansprakelijk bij verwonding van leven, lichaam of gezondheid, bij opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen of voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het gekochte artikel hebben verondersteld.
  7.2. De vordering tot schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is evenwel beperkt tot de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gekochte voorwerp aan het juridisch vermogen van de koper (bijv.: schade aan andere eigendommen) is volledig uitgesloten. Dit (punt 7.2, zinnen 1 en 2) geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid of in geval van aansprakelijkheid voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid of indien wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het gekochte artikel hebben gegeven.
  7.3 De bepalingen van de bovenstaande paragrafen 7.1 en 7.2 strekken zich uit tot schadevergoeding naast de prestatie en schadevergoeding in plaats van de prestatie, ongeacht de rechtsgrond, met name wegens gebreken, plichtsverzuim voortvloeiend uit de contractuele verplichting of uit onrechtmatige daad. Zij zijn ook van toepassing op de vordering tot terugbetaling van vergeefse uitgaven. 7.4. De aansprakelijkheid voor vertraging wordt beheerst door artikel 4.5 van deze voorwaarden, de aansprakelijkheid voor onmogelijkheid door artikel 4.7.
  7.5 Bovenstaande bepalingen houden geen wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant in.
  7.6 Voor zover wettelijk toegestaan, verjaren alle vorderingen tegen ons één jaar nadat de vordering tegen ons is ontstaan.
  7.7 Voor zover de klant een consument is in de zin van § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), strekt de aansprakelijkheid overeenkomstig punt 7.1 zich uit tot de schending van alle contractuele verplichtingen. Voorts zijn de in de zinnen 1 en 2 van punt 7.2 genormeerde beperkingen niet van toepassing.

  Vervroegde aflossing en herroepingsrecht

  8.1 Indien ons na aanvaarding van de bestelling feiten ter kennis komen die aanleiding geven tot gerechtvaardigde twijfels omtrent de solvabiliteit van de klant, hebben wij het recht om vóór de levering volledige betaling of passende zekerheden te verlangen, dan wel na het stellen van een vergeefse termijn de overeenkomst te ontbinden. Als bewijs van een aanzienlijke verslechtering van de activa geldt slechte informatie van een bank, een kredietagentschap, een bedrijf dat een zakelijke relatie met de klant onderhoudt of iets soortgelijks naar het oordeel van een voorzichtige zakenman.
  8.2 Indien de levering reeds heeft plaatsgevonden, worden de desbetreffende factuurbedragen, ongeacht eventueel overeengekomen betalingscondities, terstond opeisbaar, eventueel tegen retournering van de acceptaties.

  Plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie, toepasselijk recht

  9.1 De plaats van uitvoering van de levering is de fabriek van de fabrikant of ons distributiemagazijn. De plaats van uitvoering voor betaling is onze vestigingsplaats. Dit (punt 9.1.) is niet van toepassing op consumenten. 9.2. De bevoegde rechtbank voor handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen is onze vestigingsplaats.

  Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14, lid 1, ODR-Verordening en § 36 VSBG:

  De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS) aan, dat te vinden is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten kunnen zich voor de beslechting van hun geschillen wenden tot [naam, adres, website van het orgaan voor geschillenbeslechting]. Wij zijn verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor deze instantie. Wij zullen aan een dergelijke procedure deelnemen. De bevoegde instantie is de Algemene Arbitragecommissie voor consumentenzaken van het Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein,https://www.verbraucher-schlichter.de/start.

  Status 04/2017

  Aanvullende algemene voorwaarden voor aankoop op afbetaling met easyCredit

  Toepassingsgebied en algemene gebruiksvoorwaarden

  De volgende aanvullende Algemene Voorwaarden (hierna genoemd AV) zijn van toepassing tussen u en de handelaar voor alle met de handelaar gesloten overeenkomsten waarin ratenkauf by easyCredit (hierna genoemd koop op afbetaling) wordt gebruikt. In geval van tegenstrijdigheid hebben de aanvullende AV voorrang op alle andere Algemene Voorwaarden van de handelaar. Koop op afbetaling is alleen mogelijk voor klanten die consument zijn in de zin van § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

  Aankoop op afbetaling

  Met ondersteuning van TeamBank AG Neurenberg, Beuthener Straße 25, 90471 Neurenberg (hierna TeamBank AG genoemd), biedt de detailhandelaar u de mogelijkheid om uw aankoop in termijnen te betalen. De handelaar behoudt zich het recht voor om uw kredietwaardigheid te controleren. Voor meer details verwijzen wij u naar de gegevensbescherming bij betaling in termijnen in de rubriek "Bestelling". Indien het gebruik van huurkoop niet mogelijk is wegens onvoldoende kredietwaardigheid of indien de omzetlimiet van de handelaar is bereikt, behoudt de handelaar zich het recht voor u een alternatieve afwikkelingsoptie aan te bieden. Het contract voor een aankoop op afbetaling wordt gesloten tussen u en de handelaar. Met een koop op afbetaling besluit u de aankoopprijs in maandelijkse termijnen te betalen. De maandelijkse termijnen moeten worden betaald over een vaste termijn, waarbij de laatste termijn kan verschillen van de bedragen van de vorige termijnen. De eigendom van de goederen blijft voorbehouden tot volledige betaling is geschied. De vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van huurkoop worden door de handelaar overgedragen aan TeamBank AG in het kader van een lopende factoringovereenkomst. Betalingen aan TeamBank AG kunnen alleen met schuldkwijtscheldend effect worden verricht.

  Betaling in termijnen via SEPA-incasso

  Met de bij de koop op afbetaling verstrekte SEPA-incasso-opdracht machtigt u TeamBank AG, de via de koop op afbetaling te verrichten betalingen door middel van een SEPA-incasso van uw in het bestelproces vermelde betaalrekening bij de daar vermelde kredietinstelling te incasseren. TeamBank AG zal u uiterlijk één kalenderdag voordat de SEPA-incasso verschuldigd is per e-mail op de hoogte stellen van de incasso (vooraankondiging/vooruitkondiging). De ophaling zal ten vroegste plaatsvinden op de in de voorafgaande kennisgeving vermelde datum. Een latere, meer tijdige inzameling kan plaatsvinden. Indien het bedrag van de aankoopprijs tussen de prenotificatie en de vervaldatum wordt verlaagd (bv. als gevolg van creditnota's), kan het gedebiteerde bedrag verschillen van het in de prenotificatie vermelde bedrag. U moet ervoor zorgen dat uw rekening-courant op de vervaldag over voldoende saldo beschikt. Uw bank is niet verplicht de domiciliëring uit te voeren als er onvoldoende saldo op uw zichtrekening staat. Indien een debetnota wordt opgesteld wegens onvoldoende saldo op de zichtrekening, wegens een onterecht verzet van de rekeninghouder of wegens het vervallen van de zichtrekening, bent u ook zonder afzonderlijke aanmaning in gebreke, tenzij de debetnota het gevolg is van een omstandigheid waarvoor u niet verantwoordelijk bent. De door uw TeamBank AG bank in rekening gebrachte kosten in geval van een retour debetnota worden aan u doorberekend en moeten door u worden betaald. Als u in gebreke blijft, heeft TeamBank AG het recht om voor elke aanmaning een redelijke aanmaningsvergoeding of een vertragingsrente van vijf procentpunten boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank in rekening te brengen. Vanwege de hoge kosten die verbonden zijn aan een retour-afschrijvingsbewijs, verzoeken wij u geen bezwaar te maken tegen het SEPA-afschrijvingsbewijs in geval van een herroeping van het koopcontract, een retourzending of een klacht. In deze gevallen zal de betaling in overleg met de handelaar worden teruggedraaid door het overeenkomstige bedrag terug te storten of door een creditnota uit te schrijven.